Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

CSWL nie posiada bojowych tradycji jednak zdążyło się na trwale zapisać w powojennej historii Wojska Polskiego jako ważne ogniwo systemu szkolenia bojowego. Od początku istnienia CSWL odbywały się na jego terenie największe ćwiczenia wojsk lądowych i lotnictwa w ramach dawnego Układu Warszawskiego. W początkowym okresie realizacji programu Partnerstwa dla Pokoju walory szkoleniowe Poligonu Drawskiego odkryły tym razem wojska państw NATO. Począwszy od 1996 roku trwa tu intensywne szkolenie naszych natowskich sojuszników. Dotychczas szkoliły się tu wojska: Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Danii, Holandii, Belgii i Włoch.

Jednostka powstała na mocy rozkazu Dowódcy Okręgu Wojskowego II z dnia 2 lutego 1946 roku jako Komenda Poligonu Artyleryjskiego. Pierwotnym miejscem jej dyslokacji było Jelenino pod Szczecinkiem.

Jak z samej nazwy wynika podstawowym zadaniem Komendy Poligonu w tym okresie było zabezpieczenie szkolenia pododdziałów artyleryjskich. Na mocy rozkazu organizacyjnego Dowódcy OW Nr 0499 z 12 stycznia 1949 roku Jednostkę przeniesiono do Oleszna, gdzie stacjonuje do dzisiaj. Szkolenie wojsk rozpoczęto już w końcu maja 1949 roku. Pierwszym poważniejszym egzaminem funkcjonowania Komendy Poligonu była "Zimowa Szkoła Ognia" zainaugurowana w styczniu 1950 roku przez oddziały 12 Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina.

Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 061 z dnia 6 kwietnia 1954 roku zmieniono etat i nazwę Jednostki na II Okręgowy Poligon Artylerii. W tym czasie z ważniejszych obiektów szkoleniowych funkcjonowały już strzelnice: Konotop, Studnica, Poźżadło i Walerianowo. W lipcu 1955 roku odbyły się tu pierwsze duże ćwiczenia taktyczne w ramach nowo formowanego Układu Warszawskiego.

Na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej Nr 027 z dnia 10 kwietnia 1957 roku II Okręgowy Poligon Artyleryjski przemianowano na Centralny Obóz Ćwiczeń. Od tego też momentu poligon stał się placem ćwiczeń dla większości związków taktycznych w Wojsku Polskim oraz coraz częściej zaczęto używać w stosunku do niego potocznej nazwy "Poligon Drawski". Obecną nazwę Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych jednostka otrzymała wraz z nowym etatem 1 stycznia 1962 roku. Pierwszym Dowódcą "Poligonu Drawskiego" był mjr Ludomir WOLSKI od 1.02.1946 r. do 12.01.1950 r. Kolejno poligonem dowodzili:

 • ppłk Jan SEMENETZ - od 12.01.1950 r. do 14.03.1962 r.
 • gen bryg. Leon DUBICKI - od 14.03.1962 r. do 21.09.1962 r.
 • płk Franciszek RABAN - od 21.09.1962 r. do 18.07.1964 r.
 • gen bryg. Józef KOLASA - od 18.07.1964 r. do 06.06. 1966 r.
 • płk dypl. Jan BODYLEWICZ - od 06.06.1966 r. do 26.10.1974 r.
 • płk dypl. Franciszek SADOWSKI - od 26.10.1974 r. do 26.04. 1979r.
 • płk dypl. Michał PERKOWSKI - od 26.04.1979 r. do 26.09.1988 r.
 • płk dypl. Jan MATEJUK - od 26.09.1988 r. do 02.04.1996 r.
 • płk dypl. Jan KRUPA - od 2.04.1996 r. do 02.10.1998r .
 • płk dypl. Robert JABŁOŃSKI - od 07.10.1998 r. do 29.06.2001 r.
 • płk dypl. Antoni BUDKOWSKI - od 29.06.2001 r. do 27.04.2004 r.
 • płk dypl. Michał WAŁĘZA - od 27.04.2004 r. do 30.11.2010 r.
 • płk Marek GMURSKI - od 01.12.2010 r.

   


  Podstawowym zadaniem jakie miała i ma do spełnienia Komenda Poligonu jest zabezpieczenie szkolenia wojsk lądowych oraz w ograniczonym zakresie wojsk lotniczych Sił Zbrojnych RP, a także armii innych państw NATO, stworzenie im warunków do szkolenia ogniowego, taktycznego, strzeleckiego i specjalistycznego oraz zabezpieczenie potrzeb logistycznych. Funkcję swą CSWL realizuje przez ustawiczną rozbudowę, modernizację i utrzymanie wszystkich obiektów w stałej gotowości do szkolenia wojsk. W minionych latach CSWL zabezpieczało wiele ważnych, dużych ćwiczeń w ramach dawnej koalicji m.in. wielonarodowe manewry z 1955 i 1967 roku, a także ćwiczenia: "Odra - Nysa 69", "Tarcza 76" i "Tarcza 88" oraz wiele mniejszych prowadzonych pod kryptonimami "Przyjaźń" i "Braterstwo Broni" a także ćwiczenie dowódczo-sztabowe p.k. "OPAL".

  Ostatni okres to wyjątkowo duże obciążenie wynikające z zabezpieczenia kolejnych ćwiczeń wojsk brytyjskich pod kryptonimami "Ułański Orzeł" oraz "Orzeł Prerii", a także zabezpieczenie ćwiczenia V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych pod kryptonimem "VICTORY STRIKE". Należy również wymienić prowadzone w dekadzie lat dziewięćdziesiątych największe pod względem rozmachu centralne kursy dla kierowniczej kadry Sił Zbrojnych WP w 1993r. i kierowniczej kadry Wojsk Lądowych w 1998r.

  Stan osobowy Komendy Poligonu równolegle w praktyce zdawał liczne inspekcje, kontrole, egzaminy i sprawdziany jakim poddawane były szkolące się tu wojska. Własne inspekcje w 1960 i 1968 r. oraz późniejsze kontrole ogólnowojskowe, kompleksowe, gospodarcze i nadzory służbowe oceniały funkcjonowanie Komendy Poligonu na ocenę dobrą. Efektem tego było wyróżnienie CSWL w rozkazach Dowódcy POW w latach 1969 - 1977, 1981 i 1999 oraz 2000 roku w rozkazie Dowódcy Wojsk Lądowych.

  Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych łączą szczególne więzy z Ziemią Drawską. Mamy swój ogromny wkład w kształtowanie postaw patriotycznych na terenach tak mocno zroszonych krwią żołnierza w okresie walk o przełamanie Wału Pomorskiego i w czasie operacji pomorskiej w 1945 roku. Dowodem tego jest cmentarz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, na którym spoczywa 3458 poległych. Choć Jednostka nie posiada tradycji bojowych, a poligon historycznej nazwy wyróżniającej - to przymiotnik "DRAWSKI" nas nie tylko identyfikuje na mapie Polski, ale także nobilituje w NATO.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko
Główna 1
78-513 Oleszno
tel. 261474000
fax. 261474120
cswldrawsko@ron.mil.pl

  
 • BIP