Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA ŚRODOWISKA

INFORMUJĘ, iż organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń  o uciążliwościach hałasu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

        Wśród wielu wartości decydujących o bycie narodowym, dwie są nadrzędne. Pierwsza to troska o bezpieczeństwo państwa, druga to szacunek do ojczystej przyrody. Poligon wojskowy z przeznaczenia należy zaliczyć do terenów o zwiększonym ryzyku zagrożeń ekologicznych. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w kontekście ochrony środowiska jest przykładem, iż działalność wojska nie może być utożsamiana z destrukcją. Pomimo dążenia do realizmu szkoleniowego tj. stworzenia warunków zbliżonych do współczesnego pola walki udało się na tym terenie pogodzić cele szkoleniowe z wymogami ochrony środowiska. Okres pokojowy nie może bowiem uzasadniać prymatu celów szkoleniowych nad ochroną przyrody. Teren poligonu jest uroczy pod względem przyrodniczo - krajobrazowym. Często można tu spotkać dumnie patrolujące dorzecze Drawy orły bieliki. Ponownie walory tutejszych wód odkryły bobry. Rzadka niegdyś wydra stała się tu ssakiem pospolitym. Cywilizacja okresowo przygania na poligon także wilki. Czasami na dłużej nad Pełknicą zatrzymuje się wędrowny łoś. Znacznie częściej spotyka się tu bociana czarnego niż pospolitego czarno - białego. Swoje miejsca lęgowe ma tu gęś zbożowa. Wytrwały tropiciel może spotkać się z żółwiem błotnym. Poligon jest jednak przede wszystkim krainą jelenia europejskiego. Adoptowanie się tych gatunków na terytorium, gdzie okresowo jest duża penetracja i hałas zawdzięczamy przede wszystkim temu, iż gleba, woda i powietrze są tu czyste.

Na potrzebę nadania wysokiej rangi ochronie środowiska naturalnego na poligonie wskazuje jego położenie pomiędzy czterema najwyższymi formami ochrony przyrody jakimi są:

 • na północy - Drawski Park Krajobrazowy i Obszar Chronionego Krajobrazu,
 • na zachodzie - Iński Park Krajobrazowy,
 • na południu - Drawieński Park Narodowy

   

        Efektem właściwie prowadzonej gospodarki proekologicznej jest to, iż dotąd nie odnotowano tu żadnej klęski ekologicznej oraz ponadnormatywnego zanieczyszczenia wód i gleby oraz przekroczenia norm emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Okresowo uciążliwym jest hałas co jest jednak nieodłącznym atrybutem szkolenia wojsk. Duże zniszczenia w strukturze gleby powstają jednak na odcinkach eksploatacji gruntowych dróg poligonowych.

  W CSWL eksploatowanych jest 13 oczyszczalni ścieków, które zabezpieczają wszystkie kompleksy koszarowe i większe obiekty szkoleniowe.

  Ponad 92% energii cieplnej produkowanej jest w kotłowniach przyjaznych dla środowiska - opartych na oleju opałowym i energii elektrycznej. Emisja szkodliwych pyłów i gazów dotyczy wyłącznie małych kotłowni koksowych obsługujących niektóre oddalone od centrum obiekty szkoleniowe. Problemem z pewnością pozostaje emisja spalin silnikowych do atmosfery. Jej dawka jest wprost proporcjonalna do rozmachu ćwiczeń i intensywności eksploatacji pojazdów wojskowych.

  W celu zabezpieczenia gleby, wody i powietrza przed zanieczyszczeniem odpadami niebezpiecznymi i ropopochodnymi Komenda Poligonu realizuje w formie podpisanych umów:

 • utylizację odpadów niebezpiecznych,
 • odbiór zużytych świetlówek i lamp rtęciowych,
 • zagospodarowanie przepracowanych olejów silnikowych,
 • utylizację tłuszczy z oczyszczalni ścieków,
 • odbiór odpadów medycznych,
 • odbiór śmieci komunalnych.

   

       Komenda Poligonu Drawskiego na równi traktuje swą podstawową powinność jaką jest pełne zabezpieczenie szkolących się tu wojsk, jak i ochronę bogactwa przyrodniczego. Stan ochrony środowiska oraz eksploatacja poligonu przez Siły Zbrojne RP i innych państw NATO prowadzone są w rozsądnych proporcjach. Jednoznacznie należy stwierdzić, iż pomimo trwającego już 53 lata użytkowania Poligon Drawski nie jest obszarem ekologicznie zagrożonym. Cel ten został osiągnięty m.in. przez konsekwentne stosowanie instrumentów jakie posiada Komendant CSWL.

  Uprawnienia komendanta w stosunku do ćwiczących wojsk w zakresie ochrony środowiska są następujące:

 • przerywanie ćwiczeń w razie naruszenia warunków bezpieczeństwa oraz powstania zagrożenia ekologicznego i pożarowego;
 • ustalenie z dowódcami ćwiczących wojsk rejonów wyłączonych ze szkolenia ze względu na ochronę środowiska;
 • precyzyjne określenie granic pól roboczych;
 • ścisłe określenie rejonów do wykonywania prac fortyfikacyjnych oraz wyegzekwowanie ich likwidacji po ćwiczeniach;
 • określenie dróg dla pojazdów gąsienicowych i kołowych;
 • egzekwowanie od ćwiczących wojsk usunięcia szkód materialnych i naprawy szkód ekologicznych;
 • usuwanie przyczyn zagrażających środowisku oraz zapobieganie działaniom wojsk wpływającym na niekorzystne przeobrażenia środowiska;
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń chroniących środowisko;
 • w porozumieniu z administracją leśną wyznaczanie obozowisk i miejsc na doraźne biwakowanie wojsk oraz właściwe ich zaopatrywanie w wodę, a także gromadzenie odpadów3 i odprowadzanie ścieków;
 • egzekwowanie od ćwiczących ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych oraz organizacja ochrony przeciwpożarowej w granicach poligonu; współdziałanie z administracją leśną w egzekwowaniu szkód .

   

        Wydaje się, że największym osiągnięciem w egzekwowaniu przez komendanta poligonu swoich uprawnień jest fakt, iż przy tak dużej eksploatacji terenu i wyjątkowo dużym zagrożeniu pożarowym uniknięto dotąd w historii CSWL poważniejszego pożaru. W praktyce wojskowej funkcjonuje dość sprawny system kształtowania zachowań proekologicznych. Służy temu realizowany we wszystkich grupach środowiskowych przedmiot "Podstawy ochrony środowiska". Taka edukacja jest inwestowaniem w przyszłość, gdyż jej celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej. Jest mało prawdopodobne by w trakcie rocznej służby wyrobiono nawyki chronienia przyrody. Jeśli osiągnie się choćby wzrost wrażliwości estetycznej to już taka "inwestycja" jest opłacalna. Z obserwacji wynika jednak, iż żołnierz służby zasadniczej ma ogromne zaległości w dziedzinie ochrony środowiska u podstaw, których leży formalizm wychowania w rodzinie i mała skuteczność nauczania w szkole.

       Jednostki wojskowe tak, jak każde inne podmioty gospodarcze podlegają temu samemu prawu w dziedzinie ochrony środowiska. Racjonalność korzystania z zasobów naturalnych na terenie Poligonu Drawskiego przynajmniej raz w roku sprawdza Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Jej inspektorzy mają prawo do kontroli każdego kompleksu wojskowego, włącznie z miejscami czasowo zajmowanymi przez wojsko na czas ćwiczeń. Każdorazowo w trakcie ćwiczeń wojsk NATO działa wspólna komisja, której celem jest ocenianie ewentualnych szkód ekologicznych powstałych w trakcie szkolenia. Za przestrzeganie wymogów ochrony środowiska odpowiadają dowódcy wszystkich szczebli - od pododdziału do związku taktycznego. Obowiązek ochrony przyrody dotyczy także szeregowych żołnierzy.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko
Główna 1
78-513 Oleszno
tel. 261474000
fax. 261474120
cswldrawsko@ron.mil.pl

  
 • BIP