Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
BEZPIECZEŃSTWO

Zapewnienie bezpieczeństwa wojskom i okolicznej ludności podczas strzelań amunicją bojową oraz w trakcie działania lotnictwa jest obowiązkiem wszystkich ćwiczących dowódców. Jest to także podstawowy obowiązek komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz wszystkich żołnierzy przebywających na trenie poligonu. Szkolenie wojsk na pasach ćwiczeń taktycznych i strzelnicach, wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa podczas szkolenia wojsk na poligonie ujęte zostały i usankcjonowane w wewnętrznych przepisach.

Przebywanie na obiektach w trakcie strzelań i ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Te zagrożenia choć w minimalnym stopniu występują także, gdy nie prowadzi się strzelań. Zawsze bowiem istnieje możliwość znalezienia niewybuchów i niewypałów, a ich zbieranie , podnoszenie, czy nawet dotykanie, może zakończyć się tragicznie. Każde odstępstwo od obowiązujących zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa tworzy przesłankę do powstawania wypadków. Ich następstwem może być śmierć, bądź trwałe kalectwo, nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu.

Lekceważenie zakazów: wstępu na obiekty poligonowe, zbieranie runa leśnego, pozyskiwanie metalowych części zużytej amunicji, podnoszenie i zabawa nieznanymi przedmiotami - to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej zamieszkującej w sąsiedztwie obiektów wojskowych.

Dwa razy w roku, komenda poligonu organizuje i przeprowadza oczyszczanie terenu poligonu z niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych. Nie dotyczy to rzek, bagien i jezior w których to mogą znajdować się niewybuchy oraz elementy amunicji bojowej.

W związku z powyższym - nie zezwala się na organizowanie spływów kajakowych na poligonowym odcinku rzeki Drawy. Jest to bowiem centralny punkt upadku pocisków. Stąd prawdopodobieństwo wystąpienia niewypału lub niewybuchu jest tu większe, niż w innych miejscach poligonu.


Ubezpieczenie CSWL organizuje się przez :

 • ustawienie tablic wzbraniających wstęp na wszystkich drogach po zewnętrznej granicy poligonu;
 • ustawienie masztów z kulami podnoszonymi na czas strzelania tj. Oleszno ;
  • Bucierz warsztaty ;
  • Bucierz PĆT ;
  • Studnica strzelnica ;
  • Studnica PĆT ;
  • Mielno strzelnica ;
  • Mielno PĆT ;
  • Głębokie ;
  • Konotop wieś ;
  • Borowo elektrownia ;
  • Pomierzyn strzelnica
 • stałe zamknięcie ważniejszych dróg;
 • czasowe zamknięcie dróg;
 • doraźne patrolowanie;
 • wystawienie w wyjątkowych przypadkach w newralgicznych punktach stałych lub ruchomych posterunków obsadzonych przez żołnierzy lub wartowników cywilnych.

  Dwie godziny przed rozpoczęciem każdego strzelania i ćwiczenia z użyciem środków bojowych, zamykane są główne drogi wjazdu na poligon oraz podnoszone są na masztach czerwone kule z napisem UWAGA STRZELANIE. Ponadto na obiekcie, na którym odbywa się strzelanie wciągana jest na maszt czerwona flaga (w nocy zapalane jest czerwone światło). Ograniczenia te, nie wyczerpują w pełni możliwości wtargnięcia na teren niebezpieczny osób postronnych. Jak wskazuje praktyka jest to efekt lekceważenia przez te osoby powyższych zakazów.

  W wyjątkowych sytuacjach zgodę wstępu na teren poligonu wydaje Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Pracownicy jednostek lasów państwowych oraz osoby wykonujące prace na ich rzecz mają prawo przebywania na terenie poligonu w czasie i miejscu uzgodnionym z komendantem CSWL. Nadleśnictwa : Drawsko Pomorskie i Złocieniec ponoszą pełną odpowiedzialność za przeszkolenie podległych im pracowników z zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wykonywania prac na poligonie. Wszystkie osoby otrzymujące zezwolenia na wejście na poligon podlegają poinstruowaniu o niebezpiecznym charakterze terenu poligonu , możliwościach napotkania niewybuchów lub niewypałów oraz sposobie postępowania w przypadku zaistnienia pożaru. Każdorazowe wejście lub zejście z terenu poligonu, zgłaszane jest do oficera dyżurnego i odnotowywane w jego dokumentacji. Rejestr wydanych zezwoleń na wejście na teren poligonu przez osoby cywilne prowadzony jest przez Komendanta Garnizonu. Na wniosek nadleśniczego, komendant CSWL udziela w tej materii pomocy merytorycznej.

  W praktyce obowiązują następujące zasady powiadamiania ludności cywilnej, organów administracji terenowej i leśnej o strzelaniach :

 • w ostatnim tygodniu każdego miesiąca o terminach strzelań w nadchodzącym miesiącu ;
 • w przypadku zmiany uzgodnionego terminu zawiadamia się je nie później niż 24 godziny przed strzelaniami ;

   Komendant CSWL przy współudziale administracji terenowej prowadzi przez cały rok działalność propagandowo - uświadamiającą w formie:

 • pogadanek wygłaszanych na zebraniach mieszkańców w przyległych miejscowościach i szkołach,
 • ogłoszeń wywieszanych w pomieszczeniach urzędów władz terenowych,
 • tablic ostrzegawczych i informacyjnych ,
 • ogłoszeń w lokalnych środkach masowego przekazu,
 • współpracy z duszpasterstwem.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko
Główna 1
78-513 Oleszno
tel. 261474000
fax. 261474120
cswldrawsko@ron.mil.pl

  
 • BIP