BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Pożegnania

 

 ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH

 

                          Zasady i sposób udziału w uroczystościach pogrzebowych wojskowej asysty honorowej określa CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz.317). Wojskową asystę honorową wyznacza się do udziału w uroczystościach pogrzebowych zmarłych:

1. Członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób zasłużonych dla państwa;

2. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego.

3. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski.

4. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa.

5. Żołnierzy w służbie czynnej.

6. Byłych żołnierzy zawodowych.

7. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

 

              Organizator uroczystości występuje do MON (dotyczy osób wymienionych w pkt. 1) lub do dowódcy garnizonu (dotyczy osób wymienionych w pkt. 2 – 7). Dowódca Garnizonu Drawsko odpowiada za organizację i zabezpieczenie ceremonii pogrzebowej z udziałem wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Drawsko, obejmującym:

- gminę Drawsko Pomorskie,

- gminę Kalisz Pomorski,

- część powiatu choszczeńskiego,

- obręb Rościn w gminie Choszczno

 

                    Osoba starająca się o asystę wypełnia „Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej” (do pobrania tutaj) i składa go do Dowódcy Garnizonu (ul. Główna 1, 78-513 OLESZNO lub fax. 261 474 120). Osoba składająca wniosek o wojskową asystę honorową powinna posiadać następujące dokumenty:

• akt zgonu, • dokument potwierdzający, że osoba zmarła była żołnierzem zawodowym (legitymację żołnierza zawodowego, legitymację emeryta, kombatanta),

• w przypadku odznaczeń państwowych przeznaczonych do niesienia na poduszkach stosowne dokumenty o ich przyznaniu (decyzja lub legitymacja),

• w przypadku żołnierzy zawodowych, przebieg służby zmarłego do pobrania w Wojskowej Komendzie Uzupełnień właściwej dla miejsca zamieszkania żołnierza.

 

          Decyzja Dowódcy Garnizonu o przydzieleniu wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową nie jest obligatoryjna dlatego przed podjęciem decyzji Dowódca Garnizonu może: • zasięgnąć opinii o osobie zmarłej od organizatora pogrzebu (organizator pogrzebu winien dołączyć do wniosku o skierowanie wojskowe asysty honorowej życiorys osoby zmarłej lub odpis przebiegu służby);

• skonsultować przedstawioną opinię z przedstawicielami organizacji i środowisk kombatanckich, właściwymi organami rządowymi lub samorządowymi.

 

       Przed złożeniem wniosku o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej i ustaleniem terminu uroczystości jej organizator ( upoważniona osoba) w pierwszej kolejności powinien poinformować telefonicznie Dowódcę Garnizonu Drawsko.

 

       Osobami wyznaczonymi przez Dowódcę Garnizonu Drawsko do konsultacji w sprawie udziału asysty honorowej są:

mjr Wojciech TADYCH

tel. 261 474 010,

tel. kom. 727 012 547,

 

• chor. Marcin CZERWIŃSKI

tel. 261 474 004,

tel. kom. 605 739 663 .

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych