BIP
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Pomocnik Komendanta ds. Podoficerów

Pomocnik Komendanta CSWL Drawsko ds. podoficerów wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności oddziałuje w imieniu Komendanta Centrum na podoficerów i szeregowych w poniższych obszarach:

 1. Kwalifikacji i rekrutacji podoficerów i szeregowych zawodowych;
 2. Szkolenia;
 3. Dyscypliny;
 4. Promocji korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych.

Zadania te powinien realizować m.in. poprzez:

 • Udział w odprawach, naradach i innych przedsięwzięciach Komendanta mających istotny wpływ na sytuację oraz status podoficerów i szeregowych zawodowych;
 • Udział w kwalifikowaniu podoficerów zawodowych na kursy;
 • Udział w weryfikacji i kwalifikowaniu kandydatów spośród szeregowych zawodowych do szkół podoficerskich;
 • przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego podoficerów i szeregowych zawodowych;
 • Monitorowanie uzyskiwania klas kwalifikacyjnych przez podoficerów i szeregowych zawodowych,
 • Inspirowanie oraz aktywizowanie podoficerów i szeregowych zawodowych do podwyższania kwalifikacji oraz aktywny udział w procesie planowania ich rozwoju zawodowego;
 • Informowanie Komendanta o problemach podoficerów i szeregowych zawodowych w obszarze szkolenia oraz proponowanie możliwych rozwiązań;
 • Wspieranie Komendanta w osiąganiu i utrzymaniu wysokiego poziomu dyscypliny podoficerów i szeregowych zawodowych;
 • Kształtowanie tożsamości i wizerunku korpusów podoficerów i szeregowych zawodowych;
 • Wpływanie na kulturę dowodzenia, umacnianie więzi koleżeńskich i obyczajów środowiskowych oraz poczucia wspólnoty, honoru, godności żołnierskiej i etyki zawodowej, a także opiniowanie podoficerów i szeregowych zawodowych - kandydatów do wyróżnień honorowych;
 • Promowanie Sił Zbrojnych RP oraz zawodowej służby wojskowej w środowisku cywilnym, a w szczególności na spotkaniach z młodzieżą szkolną i organizacjami społecznymi o charakterze obronnym.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych